Darmowa dostawa Twojego zamówienia? Zrób zakupy za min. 200 zł! Skorzystaj!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZESKORY.COM

z dnia 16 września 2020 roku.

 

I. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną spełniającą kryteria wskazane w art. 22 Kodeksu Cywilnego – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego ZeSkory.com;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://zeskory.com, za którego pośrednictwem można składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Betlobag Adam Betlewski a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://zeskory.com.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem https://zeskory.com, prowadzony jest przez Adama Betlewskiego prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Betlobag Adam Betlewski, zarejestrowanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe/kontaktowe:

Sklep ZeSkory.com

ul. Trakt Brzeski 35

05-077 Warszawa

NIP: 1132714760

REGON: 142528314

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

c) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) połączenie z siecią Internet,

b) Korzystanie z przeglądarki Internet Explorer 11 lub Microsoft Edge (44.17763.831.0), Safari w wersji od 4.0 lub nowszej, Firefox (75.0), Chrome (Wersja 81.0.4044.129)

c) Korzystanie z przeglądarki innej przeglądarki niż wymienione w punkcie b) z włączoną obsługą JavaScript,

d) minimalna rozdzielczość ekranu 320 x 568 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Betlobag Adam Betlewski zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://zeskory.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Wszystkie opisy oraz zdjęcia są własnością Betlobag Adam Betlewski. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83) kopiowanie zdjęć lub opisów jest niezgodne z prawem. Każde naruszenie tych praw będzie skutkowało skierowaniem sprawy do sądu oraz nałożeniem kary finansowej. Wyjątkiem jest publikacja zdjęć poprzez Kupującego w serwisach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, Pinterest, oraz Twitter.

 

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Konta Klienta jest rejestracja w internetowym serwisie Sklepu internetowego.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. ZeSkory.com może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające sprzedawcę w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuścił się innych zachowań niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, lub godzących w dobre imię ZeSkory.com.

3.5. Osoba, która z przyczyn wskazanych powyżej została pozbawiona prawa do korzystania z Konta Klienta, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody ZeSkory.com

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych przetwarzanych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu Sklepu internetowego usługami, podejmujemy niezbędne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych i przysługujących Państwu uprawnień znajdują się w naszej polityce prywatności.

3.7. Klient zobowiązany jest do:

a) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

d) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

IV. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://zeskory.com oraz dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych na stronie Sklepu komunikatów i informacji.

4.2. Wybór zamawianych Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka zakupowego dostępnego na stronie Sklepu.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” na stronie z podsumowaniem zamówienia – Klient sklepu ma możliwość zmiany wybranego Towaru oraz modyfikacji wprowadzonych danych. W tym celu należy użyć przycisku „Usuń produkt” lub zmodyfikować dane i postępować zgodnie z wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe, potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu, Polityką prywatności oraz naciśnięcie przycisku Złóż zamówienie.

4.5. Po zatwierdzeniu Zamówienia wyświetli się strona z podziękowaniem, potwierdzeniem i numerem zamówienia.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ZeSkory.com Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia z dnia(…)”, która zawiera wszystkie istotne elementy Zamówienia oraz potwierdza jego przyjęcie do realizacji przez Sklep internetowy. W treści wiadomości znajdziesz szczegóły takie jak:

a) przedmiot zamówienia,

b) jednostkowa oraz łączna cena zamawianych produktów lub usług, w tym koszty dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybrana metoda płatności,

d) wybrany sposób dostawy,

e) środki, które zostały wpłacone celem zapłaty za Zamówienie (o ile jest to płatność z góry).

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży jest faktura elektroniczna w formacie .pdf, którą Klient otrzymuje w momencie dostarczenia przesyłki na adres e-mail podany w formularzu przy składaniu zamówienia.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

4.11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do niepodjęcia realizacji zamówienia w przypadku:

a) niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia,

b) nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia przy wyborze płatności przelewem bankowym.

 

V. DOSTAWA

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską, która realizowana jest przez następujące podmioty:

InPost S.A.

 

Informacje na temat kosztów dostawy znajdują się tutaj. Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny produktu i wskazane w podsumowaniu Zamówienia. 

5.3. Darmowa dostawa obowiązuje dla zamówień o łącznej sumie powyżej 150 złotych (z uwzględnieniem rabatów) i nie dotyczy metody Kurier DPD Pobranie oraz Kurier InPost Pobranie. 

5.4. Termin realizacji zamówienia i dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia złożenia Zamówienia w sklepie.

5.5. W przypadku, gdy przesyłka może się opóźnić, Sklep internetowy poinformuje Klienta o powstałej sytuacji, a Klient ma możliwość odstąpienia od umowy.

5.6. Dostęp do niniejszego Regulaminu można uzyskać w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej serwisu Regulamin. Można go również pobrać i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez ich przesłanie na wskazany w Zamówieniu adres e-mail, oraz otrzymanie faktury elektronicznej, o której mowa w pkt. 4.9 niniejszego regulaminu.

 

VI. CENY I METODY PŁATNOŚCI

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

6.2. Zapłaty ceny można dokonać:

a) płatnością w systemie Przelewy24 za pomocą szybkiego przelewu internetowego lub płatności kartą,

b) kartą płatniczą VISA,

c) płatność gotówką przy odbiorze Towaru, który został dostarczony za pośrednictwem firmy DPD lub InPost.

 

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.2. Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi podlegają ochronie konsumenckiej, o ile zawarcie Umowy sprzedaży nie ma charakteru zawodowego. 

7.3. W Sklepie internetowym ZeSkory.com termin do odstąpienia od umowy został wydłużony do 31 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 31 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeśli w zamówieniu była więcej niż jedna rzecz i zamówiony Towar został dostarczony osobno, termin jest liczony od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas (Sklep internetowy ZeSkory.com, ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa, adres e-mail: kontakt@zeskory.com, tel. +48 22 125 5193) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo/formularz zwrotu dołączone do przesyłki zwrotnej lub wysłane pocztą tradycyjną, faksem, pocztą elektroniczną).

7.5. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy jest dołączony do każdego zamówienia oraz dostępny do pobrania ze strony internetowej. 

7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, Klient wysyła informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem jego terminu (31 dni).

7.7. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

7.8. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.9. Do zarejestrowanego zwrotu wystawiana jest faktura korygująca. W przypadku zamówień złożonych za pośrednictwem serwisu internetowego ZeSkory.com faktura korygująca jest wysyłana na adres e-mail, który został podany przy składaniu zamówienia. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie faktura korygująca jest przekazywana na adres korespondencyjny.

7.10. Jeżeli Klient otrzymał rzeczy w związku z umową i korzysta z prawa do odstąpienia od umowy (zwrotu):

a) Prosimy odesłać nam rzecz na adres: ZeSkory.com, ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował nas o odstąpieniu od niniejszej umowy,

b) Zwracamy koszty doręczenia przesyłki poniesionego przy zakupie w wysokości najtańszej metody dostawy dostępnej w naszym Sklepie internetowym – 8,99 PLN, (np. jeśli łączny koszt produktów to 50 PLN i koszt wybranej formy dostawy to 13,50 PLN, zwracając całe zamówienie, Klient otrzyma zwrot kosztów w wysokości 50 PLN + 8,99 PLN koszty doręczenia przesyłki). Jeśli w 1 zamówieniu znajdowała się więcej niż 1 rzecz i Klient zwraca tylko jego część (np. w jednej przesyłce znajdowały się 2 torebki, a Klient odsyła 1) oraz w przypadku kiedy koszty doręczenia nie zostały pobrane przy składaniu zamówienia (była dostępna darmowa przesyłka) - koszty doręczenia przesyłki nie są zwarcane - Klient otrzymuje zwrot środków tylko za wartość zwróconej rzeczy. 

c) Klient ma prawo skorzystać z opcji Darmowego Zwrotu za pomocą usługi eZwroty Poczty Polskiej S.A. według instrukcji dostępnych tutaj oraz na stronie internetowej: instrukcja zwrotów Poczty Polskiej S.A.. Sprzedający nie pokrywa koszów opakowania przesyłki zwrotnej. Jeśli Klient zdecyduje się nadać zwrot inną metodą wysyłki, koszt takiej przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący (tj. koszty opakowania, opłatę za odesłanie przesyłki). Sprzedający nie odbiera przesyłek nadanych do Paczkomatów w pobliżu swojej siedziby oraz za pobraniem. 

d) Kupującemu nie przysługuje zwrot za usługę „Zapakuj na prezent”, ponieważ jest to usługa wykonywana na specjalne życzenie klienta, zgodnie z jego wytycznymi oraz za produkty wykonywane według indywidualnej specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np. portfele z grawerem, paski z grawerem, grawerowane bransoletki, grawerowanie pudełka. Zgodnie z Art. 38 ust. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

e) Klient powinien obchodzić się z towarami z należytą starannością oraz odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy  (art. 34 ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta). Sprzedający ma prawo do obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami w związku z pogorszeniem stanu zwracanej rzeczy. Zmniejszenie wartości rzeczy może polegać np. na konieczności pokrycia kosztów czyszczenia i naprawy. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie przed realizacją zwrotu. 

 

VIII. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW I GWARANCJA

8.1. Betlobag Adam Betlewski jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem oraz przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (o ile Umowa sprzedaży nie miała harakteru zawodowego), z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego. Mamy obowiązek dostarczać rzeczy wolne od wad.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować:

 • na piśmie na adres: ZeSkory.com - Dział Zwrotów i Reklamacji, ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@zeskory.com

W przypadku realizowania uprawnień z tytułu rękojmi, o ile Sprzedający uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Zobowiązujemy się ustosunkować do każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Składana reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres, datę zawarcia umowy stanowiącą podstawę reklamacji, opis reklamacji ze wskazaniem oczekiwań.

8.3. Termin na zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi to 2 lata licząc od momentu dostarczenia Towaru pod wskazany w formularzu zamówienia adres lub punkt odbioru. 

8.4. Betlobag Adam Betlewski nie jest producentem wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym Towarów. Niektórzy producenci udzielają dodatkowych gwarancji na produkowane przez siebie produkty – szczegółowe warunki są wówczas określane w karcie gwarancyjnej (tzw. oświadczeniu gwarancyjnym) dołączanym do produktu. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient niezależnie od uprawnień z tytułu ustawowej rękojmi może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie lub centrum dystrybucyjnym, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z ustawowych przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Klient ma możliwość wyboru, czy chce skorzystać z reklamacji na podstawie ustalonej rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, czy też z gwarancji producenta, o ile towar został objęty gwarancją.

8.5. Reklamacji nie podlegają: 

a) cechy fabryczne reklamowanego produktu, 

b) produkty, którym minął okres gwarancji producenta, 

c) minęły 24 miesiące od daty zakupu potwierdzonej fakturą zakupu lub paragonem,

d) uszkodzenia mechaniczne,

e) naturalne ślady zużycia powstałe w trakcie eksploatacji produktu,

f) uszkodzenia produktu powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji,

g) uszkodzenia spodowodowne przez przewoźnika,

h) towary, u których stwierdzono próbę samodzielnej naprawy lub modyfikacji.

8.6. Szczegółowy opis postępowania w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji został opublikowany na stronie głównej Sklepu internetowego w zakładce Zwrot/Reklamacja.

 

IX. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

9.1. Betlobag Adam Betlewski podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone nieprawidłowości.

9.2. Mogą Państwo w każdym czasie powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@zeskory.com

 

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

10.1. Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
 • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Betlobag Adam Betlewski a Klientem, który jest Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Betlobag Adam Betlewski a Klientem, który nie jest Konsumentem zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

11.4. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną nie później niż 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin.