Darmowa dostawa Twojego zamówienia? Zrób zakupy za min. 200 zł! Skorzystaj!

1) Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu “Wygraj voucher o wartości 50 zł” („Konkurs”) organizowanego przez firmę Betlobag Adam Betlewski, z siedzibą w Warszawie, ul. Trakt Brzeski 35, 05-077 Warszawa, NIP: 1132714760, REGON: 142528314, reprezentowanej przez Adam Betlewski (Organizator).

 

2. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

3. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu 25.11.2021, a zakończenie w dniu 1.12.2021 r. o godzinie 23:59:59.

 

4. Konkurs ogłoszony jest na profilu Instagram Zeskory.com: https://www.instagram.com/zeskory_com

 

Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie Betlewski:https://zeskory.com/regulamin-konkursu-wygraj-voucher-o-wartosci-50-zl Zmiany Regulaminu wprowadzane decyzją Organizatora będą umieszczane w wyżej wymienionym miejscu.

 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Instagram. Instagram jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Instagram nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu. W związku z tym, organizator nie odpowiada za problemy techniczne związane z serwisem.

 

2) Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna mająca ukończone 13 lat, która posiada konto w serwisie społecznościowym Instagram (dalej „Uczestnik”).

 

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Betlobag Adam Betlewski, Organizatora oraz innych agencji reklamowych współpracujących z nim przy organizacji Konkursu, jak również członkowie ich rodzin, to jest wstępni, zstępni, rodzeństwo i ich dzieci, małżonkowie, rodzice małżonków, rodzeństwo małżonków i ich dzieci.

 

3. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, a w szczególności:

 

a) posiadać własne konto w serwisie społecznościowym Instagram, którego założenie jest poprzedzone potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem serwisu.

 

b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie dostępnymi na stronie internetowej Betlewski.com:
https://zeskory.com/regulamin-konkursu-wygraj-voucher-o-wartosci-50-zl

 

c) wykonać zadanie konkursowe zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie instagram.com na zasadach określonych w poście zamieszczonym na „wallu” wyżej wymienionej strony www poprzez zamieszczenie w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie, które będzie odpowiedzią na zadanie: „Oznacz znajomego" (dalej „Zadanie Konkursowe”).

 

4. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może wykonać dowolną liczbę Zadań Konkursowych, jednakże dany Uczestnik może otrzymać w Konkursie tylko jedną Nagrodę.

 

5. Zadanie Konkursowe nie może naruszać przepisów obowiązującego prawa, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów, postanowień niniejszego Regulaminu ani regulaminów serwisu, w którym Uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe, tj. regulaminu serwisu Instagram pod rygorem zdyskwalifikowania zgłoszonego Zadania Konkursowego.

 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszonego Zadania Konkursowego w przypadku:

 

a) zawarcia w Zadaniu Konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub regulaminem serwisu, w którym uczestnik zamieszcza Zadanie Konkursowe, tj. odpowiednio regulaminem serwisów Facebook i Instagram;

 

b) zawarcia w Zadaniu Konkursowym treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator podmiotów;

 

c) naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku;

 

d) gdy Uczestnik nie posiada prawa do opublikowania wizerunku osób widniejących na Zadaniu Konkursowym.

 

e) gdy Uczestnik nie posiada praw autorskich lub praw zależnych do Zadania Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 

7. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w tym:

 

a) podaje nieprawdziwe dane;

 

b) jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora, godzą w jego wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.

 

8. Uczestnik przystępując do Konkursu zobowiązuje się do zapewnienia, że jest uprawniony do opublikowania Zadania Konkursowego oraz jest wyłącznie uprawniony do utworów, które stanowią Zadanie Konkursowe, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich – Zadanie Konkursowe spełnia wszystkie warunki określone w pkt. 7 §2 regulaminu. Ponadto, uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Jeżeli te oświadczenia okażą się nieprawdziwe wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi Uczestnik, który jest zobowiązany zwolnić w tym zakresie Organizatora w całości z odpowiedzialności.

 

3) Nagroda

 

1. W Konkursie Komisja wybierze jedno(1) zwycięskie Zadanie Konkursowe, którego autor zdobędzie nagrodę główną w postaci vouchera na zakupy o wartości 50 zł.

 

2. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo tylko do jednej Nagrody.

 

3. Nagroda w żadnym wypadku nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 

4) Zasady wyłaniania zwycięzcy

 

1. W celu wyłonienia zwycięzców oraz zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”).

 

2. Komisja będzie oceniać przesyłane przez Uczestników Zadania Konkursowe uwzględniając kreatywność, atrakcyjność, oryginalność oraz walory artystyczne każdego Zadania Konkursowego. Na podstawie subiektywnego odczucia w oparciu o wyżej wskazane kryteria wybierze 1 zwycięskie Zadanie Konkursowe spośród zgłoszeń, autorowi którego zostanie przyznane prawo do Nagrody. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają kwestionowaniu.

 

3. W przypadku, gdy wyłoniony przez komisję zwycięzca nie spełni warunków Regulaminu (co ujawni się wybraniu zadania konkursowego), Uczestnik taki traci prawo do Nagrody, a dana Nagroda zostanie przyznana w kolejności następnemu Uczestnikowi z listy rezerwowej.

 

5) Powiadomienie o wygranej

 

1. Zwycięzca Konkursu, zostanie powiadomiony przez odpowiedź na zwycięski komentarz w serwisie Instagram.

 

2. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 5 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 

3. W celu odebrania nagrody Uczestnik musi zastosować się do instrukcji podanych w zawiadomieniu i podać wszystkie wymagane informacje (imię i nazwisko, pełny adres oraz numer telefonu kontaktowego) w terminie 3 dni roboczych od ogłoszenia wyniku konkursu. Dodatkowo Organizator ma prawo poprosić o dodatkowe informacje takie jak: NIP, adres Urzędu Skarbowego, potrzebne do wydania nagrody.

 

6) Wydanie nagrody w konkursie

 

1. Nagroda w Konkursie zostanie wysłana w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania danych od Zwycięzcy, na podany przez niego adres.

 

2. Zwycięzca nie może domagać się zamiany wygranej Nagrody na inną, w tym na ekwiwalent pieniężny.

 

3. Nagroda w Konkursie, która nie zostanie rozdysponowana zwycięzcy z przyczyn, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, pozostanie do dyspozycji Organizatora.

 

7) Postępowanie reklamacyjne

 

1. Wszelkie reklamacje w związku z ogólnym przebiegiem Konkursu powinny być przesłane listem poleconym na adres Organizatora do 21 dni od daty zakończenia konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

 

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika Konkursu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 

3. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

 

4. Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację listem poleconym w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

8) Postanowienia końcowe

 

1. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać w siedzibie Organizatora.

 

2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, prób oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika Konkursu naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Organizatora lub podmiotu zlecającego, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do nagrody w Konkursie.

 

4. W przypadku zmiany danych Zwycięzcy, Uczestnik Konkursu jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Organizatora o tym fakcie. Skutki braku informacji o zmianie danych obciążają Uczestnika Konkursu.

 

5. Wypełniając formularz konkursowy uczestnicy akceptują zasady konkursu wraz z niniejszym Regulaminem.

 

6. Biorąc udział w konkursie, uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystywanie i modyfikację zgłoszonych prac w celach marketingowych i promocyjnych firmy Betlobag Adam Betlewski, z siedzibą w Warszawie, ul. gen. Romana Abrahama 5/37, 03-982 Warszawa, NIP: 1132714760, REGON: 142528314, reprezentowanej przez Adam Betlewski (Właściciel).

 

7. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłki produktu i w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.

 

8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i promocyjnych i związanych z prawidłową realizacją konkursu.

 

9. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Uczestnik konkursu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności na podany adres e-mail.

 

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa.